OR จับมือ CARSOME Academy ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ยกระดับบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ผนึกความร่วมมือกับ CARSOME Academy ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความสามารถเฉพาะทางด้านยานยนต์แก่บุคลากร มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการบ่มเพาะความรู้และความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรให้มีความพร้อมในสายงาน

นายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมด้วย นายสมสฤษฎิ์ ตรีประเสริฐสุข ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการยานยนต์ OR และ นายชยุตม์ธรรม์ ปริยะอังกูร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนภูมิภาค บริษัท คาร์ซัมย์ อะคาเดมี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CARSOME Academy พร้อมด้วย นางสาวณัฐิยา บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันการฝึกอบรม CARSOME Academy ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto หนึ่งในธุรกิจของ OR กับ CARSOME Academy สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษา

นายไพศาล เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่าง OR กับ CARSOME Academy สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการด้านยานยนต์ มีความรอบรู้ในเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ โดยศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ร่วมกับ CARSOME Academy พัฒนาหลักสูตรจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้เรียน เช่น การตรวจสภาพรถทั่วไป และ การตรวจช่วงล่างและระบบส่งกำลัง เป็นต้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เตรียมขับเคลื่อนมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะทางและความก้าวหน้าด้านอาชีพแก่แรงงานไทย และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนกำลังคนของทางศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto จากการขยายสาขาในอนาคต

นายชยุตม์ธรรม์ เปิดเผยว่า สำหรับแนวทางการอบรม CARSOME Academy จะเป็นผู้ฝึกอบรมหลักสูตรที่ร่วมกันพัฒนากับ OR ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ในหลากหลายมิติ เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ เปิดอบรมหลักสูตรการตรวจเพื่อประเมินสภาพ การซ่อมบำรุงรักษา การซ่อมตัวถังและสีรถยนต์อย่างมืออาชีพ พัฒนาทักษะเฉพาะทางด้านเทคนิคต่าง ๆ และอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านสื่อการเรียนรูปแบบดิจิทัล ผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระยะเวลาอบรมโดยประมาณ 4 เดือน เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก CARSOME Academy รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และมีโอกาสได้รับการพิจารณาเพื่อร่วมงานกับศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ที่เข้าฝึกอบรมกับ CARSOME Academy

ทั้งนี้ เนื่องด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นเรื่องการบริการและความเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ FIT Auto ให้ความสำคัญมาโดยตลอด และได้เล็งเห็นโอกาสในการร่วมมือกับ CARSOME Academy ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงาน มุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร วางมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการธุรกิจบริการยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปิดดำเนินการที่ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศไทย